Apie mus – Truskavos kultūros centras

Truskavos kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Truskavos kultūros namai 2007 m. sausio 1 d. tapo Truskavos kultūros centru

Kultūros centras tenkina įvairių visuomenės socialinių ir amžiaus grupių poreikį menui, užtikrina dalyvavimą kūrybinėje veikloje bei sklaidą  seniūnijoje. Bendrauja su savivaldybės ir šalies kultūros centrais, švietimo  įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis. Siekiama sudaryti sąlygas Truskavos seniūnijos bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis muzikos, teatro, dailės, šokio ir kt. kryptimis bei tradicijomis, profesionalaus ir mėgėjų meno kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę. Vykdant edukacines programas, siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą , skatinamas bendruomenės užimtumas, mažinant negatyvius visuomenės veiksmus. Darbas plėtojamas organizuojant kultūros centro  darbą, remiant mėgėjų kolektyvus,  stiprinant kultūros centro materialinę bazę. Pagal kultūros centrų akreditavimo tvarką 2011 metais centrui suteikta II kategorija.

MISIJA – plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

VIZIJA –  tapti patraukliu ir šiuolaikišku kultūros centru.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Išsaugoti esančias tradicijas, sukurti prielaidas joms perimti, skleisti ir tęsti mėgėjų kūrybos tradicijas.
 • Ugdyti vaikus ir jaunimą, įtraukiant į etninės ir meninės kultūros veiklą, taip pat aktyvinant vyresniosios kartos dalyvavimą kultūrinėje veikloje.
 • Sudaryti sąlygas kultūros specialistų ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijai tobulinti.

 VEIKLOS KRYPTYS

 • Vykdyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybės kultūros politiką.
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų veiklą, rūpintis jų meniniu lygiu.
 • rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoti mėgėjų meną populiarinančius renginius, etninę kultūrą, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
 • Rengti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių dienų paminėjimus. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • bendradarbiauti su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros įstaigomis, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Parengti veiklos planus, apimančius daugelį kultūros sričių, juos įgyvendinant, tvarkyti apskaitą, atspindinčią kultūros veiklą.